Gemeenteraad 7 mei 2012

Uitzonderlijk op maandag is er opnieuw gemeenteraad. Op deze gemeenteraad worden vooral beslissingen van administratieve aard genomen, zoals de huur van kopieertoestellen en de aanduiding van vertegenwoordigers voor de verschillende intercommunales. Deze worden vooral aangeduid onder de mandatarissen van de meerderheid. Op het einde van de gemeenteraad wordt de beslissing om de gemeentesecretaris preventief te schorsen al dan niet bekrachtigd.

1 Rekening 2011 van de kerkfabriek Sint Maurus te Beke – aktename

2 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de dienst burgerzaken en grondgebiedzaken – ontwerp en wijze van gunnen

3 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst – ontwerp en wijze van gunnen

4 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de afdeling gemeentewerken – ontwerp en wijze van gunnen

5 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de dienst secretariaat – ontwerp en wijze van gunnen

6 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de sportdienst – ontwerp en wijze van gunnen

7 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de bibliotheek – ontwerp en wijze van gunnen

8 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de kunstacademie – ontwerp en wijze van gunnen

9 Huur van software Uniflow – ontwerp en wijze van gunnen

10 Afsluiten van een overeenkomst met de Kruispuntbank van de sociale zekerheid teneinde mededeling te bekomen omtrent personen inzake een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging

11 Renovatie van de gemeentelijke feestzaal lot 2 ruwbouw – goedkeuring meerwerken

12 Aanduiden van een vertegenwoordiger in de milieu- en natuurraad (Mina-raad)

13 Aanpassing van de personeelsformatie en organogram

14 Bekrachtiging van het besluit van de burgemeester houdende het bevel tot uitvoeren van opruimwerken aan de woning gelegen Oostmoer 169 te 9950 Waarschoot

15 Goedkeuring van de statutenwijziging van TMVW

16 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost- Vlaanderen (IMEWO)

17 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)

18 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)

19 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)

20 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)

21 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Intergemeentelijke opdrachthoudende Vereniging voor Huisvuilverwerking (IVM)

22 Vaststellen van de agenda van de jaarvergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)

23 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de jaarvergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)

24 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de jaarvergadering van de dienstverlenende Vereniging voor Ruimtelijke Ordening en Economische Ontwikkeling (VENECO)

25 Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)

26 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)

27 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de Financieringsintercommunale voor investeringen in West- en Oost-Vlaanderen (FINIWO)

28 Mededelingen

Besloten vergadering

29 Bevestiging van het besluit van de gemeenteraad houdende de preventieve schorsing bij hoogdringendheid met inhouding van loon

This entry was posted in Archief and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.