Gemeenteraad 28 juni

Komende donderdag is er de laatste gemeenteraad voor het zomerverlof. Er staan nog een aantal echt belangrijke punten op de agenda. In de eerste plaats worden de financiële resultaten van 2011 op de agenda. Ik wil eerst de motivatie van het schepencollege afwachten voor hier grote uitspraken te doen, maar de balans slaat alweer sterk negatief uit. Voor de dorpskernvernieuwing worden de eerste meerkosten voorgelegd aan de gemeenteraad, ook voor de renovatie van de parochiale feestzaal zijn er opnieuw meerkosten. Het RUP “Hoekje Kapellestraat” wordt definitief voorgelegd aan de gemeenteraad, en als laatste doet de CD&V ook een voorstel voor het inrichten van een blauwe zone. We zijn alvast benieuwd wat hier te melden valt, de eerste vraag van de zelfstandigen dateert al van voor de zomer van vorig jaar.

Hieronder vindt u de volledige agenda:

1    Vaststellen van de jaarrekening dienstjaar 2011 van de gemeente

2    Budgetwijziging nr. 1 van het dienstjaar 2012 van de gemeente

3    Budgetwijziging nr. 2 van het dienstjaar 2012 van de gemeente

4    Rapport van de financieel beheerder in toepassing van artikel 165 van het Gemeentedecreet – kennisname

5    Rapport van de financieel beheerder in toepassing van artikel 166 van het Gemeentedecreet – kennisname

6    Rekening 2011 van de kerkfabriek Sint Ghislenus te Waarschoot – advies

7    Aanstellen ontwerper toegangscontrole brandweerweg – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

8    Aanstellen ontwerper afkoppelen instroom klein Brackeleiken Arisdonkstraatje – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

9    Kennisgeving bij vraagstelling agendapunt 17 van de gemeenteraadszitting van 7 mei 2012 – Vaststellen van de agenda van de algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen

(IMEWO)

10   Beslissing om beroep te doen op de Vlaamse Gemeenschap als aankoopcentrale voor de opdracht “Het Gemeenschappelijk telecommunicatiedienstverleningsaanbod ten behoeve van de Vlaamse en lokale/provinciale overheden”.

(telecommunicatiecontracten 2011)

11   Aanpassen arbeidsreglement voor het gemeentepersoneel

12   Vervanging waarnemend gemeentesecretaris bij gewettigde afwezigheid.

13   Aanduiden van de vertegenwoordigers van het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum Waarschoot

14   Dorpskernvernieuwing – Goedkeuring verrekening 1 – rioleringswerken parking centrum

15   Dorpskernvernieuwing – Goedkeuring verrekening 1 bis – wegeniswerken parking centrum

16   Renovatie gemeentelijke feestzaal – lot 7 – pleisterwerken – Goedkeuring aangepaste raming

17   Voordracht van een kandidaat-commissaris, vertegenwoordiger van de S-vennoten in het College van Commissarissen van de TMVW

18   Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de algemene vergadering van de TMVW

19   Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de algemene vergadering van de TMVW

20   Goedkeuren van de statutenwijziging van de sociale huisvestingmaatschappij Volkshaard

21   Eeuwigdurende concessies – aanpassen retributiereglement

22   Gezamenlijke aankoop van boeken ten behoeve van de bibliotheek door de gemeenten Lovendegem, Waarschoot, Zomergem, Nevele, Kaprijke, Knesselare en SintLaureins – ontwerp en wijze van gunnen

23   Buitengewone toelage aan KFAC Waarschoot voor de aankoop van stralers voor het terrein B

24   Verkaveling in Berg-Hendrik Consciencelaan – vergunningsvoorwaarden

25   Verkaveling in de Schoolstraat – vergunningsvoorwaarden

26   Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Gemengde zone Hoekje-Kapellestraat” – Definitieve vaststelling

27   Maaien van wegbermen periode 2012 – 2014 – Goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze

28   Data voor de zittingen van de extra gemeenteraden 2012

29   Vraag tot dringend technisch onderhoud en herstelling – eventueel vernieuwing – van de sanitaire installatie op het gemeentelijk kerkhof

30   Vraag mbt de inventarisatie van de slechte voetpaden en de herstelling van de verzakte voetpaden

(Agendapunten 29 en 30 op verzoek van de Open VLD-fractie)

31   Principebeslissing tot het invoeren van een blauwe zone na de dorpskernvernieuwing

(Agendapunt 31 op verzoek van de CD&V-fractie)

32   Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.