Monthly Archives: March 2015

Waarschoot : Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij

“We onderschrijven de bezwaren van de buurtbewoners van Stuiver en Stoktevijver. Een kwekerij met 85.000 kippen hoort niet thuis in de zone,” zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. “Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid zelf een bezwaar in te dienen bij de gemeente Zomergem tegen het plan. Dit zou een krachtig signaal zijn.”

 

De kwekerij zou dan wel op Zomergems grondgebied komen, de meeste hinder zal voor de inwoners van Waarschoot zijn. Dit vraagt actie van de gemeente Waarschoot.

 

Bezwaarschrift

Er zijn voldoende elementen die het schepencollege zou moeten doen besluiten om een bezwaar in te dienen. “Deze kwekerij hoort daar niet thuis,” zegt Peter Cousaert, “en het bestuur zou haar burgers moeten helpen hiertegen een vuist te maken.” Ze heeft daartoe de kans via een bezwaarschrift. De Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) gaf het bestuur vorige week al hetzelfde advies. 

In het ontwerpbezwaarschrift van actiecomité Lieve-R-Zuiver leest Groen heel veel terechte opmerkingen over de invloed van een kippenkwekerij van die omvang op de omgeving. Het gaat onder meer over geur, visuele en andere vervuiling, een negatieve invloed op fauna en flora van het Leen en toenemend zwaar verkeer.  

 

Motie op gemeenteraad

Daarnaast kan de gemeenteraad van Waarschoot ook een motie indienen tegen de inplanting van het bedrijf. De argumenten van het actiecomité kunnen grotendeels worden overgenomen. Ook daar hopen we op een initiatief van de meerderheid. Indien dit niet gebeurt zal de oppositie een voorstel moeten doen. 

 

Een toekomst voor landbouw

Groen Waarschoot gelooft dat natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan. Iedereen moet gezonde en verse producten kunnen kopen en landbouwers moeten daar een eerlijke prijs voor krijgen. Vele landbouwers zijn slachtoffer van een commercieel systeem dat hun winstmarges onder druk zet. Daar moeten andere overheidsniveaus dringend oog voor hebben.

Datum agenda: 

dinsdag, maart 24, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij

Waarschoot : Gemeenteraadsdocumenten op website

Basisdemocratie en openheid naar de burger staan centraal in het programma van Groen. Democratie moet meer zijn dan om de zes jaar een bolletje kleuren. Informatie over het beleid is dan cruciaal,” zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. “Dit vereist dat alle gemeenteraadsdocumenten ter beschikking worden gesteld via de gemeentelijke website.”

 

Burgers hebben vandaag al heel veel mogelijkheden om het beleid te volgen en te controleren via de toepassing van passieve openbaarheid van bestuur. Groen wil nog een stap verder zetten en wil alle gemeenteraadsdocumenten op de website van onze gemeente. Beleid wordt realistischer en meer gericht op de echte noden van de inwoners als een bestuur de deuren opengooit voor zijn inwoners. “Als het bestuur het meent met burgerparticipatie voert het ons voorstel snel uit.”

Groen wil de openbaarheid van bestuur actiever maken. Enkele dagen voor de gemeenteraad kunnen de documenten op de site van de gemeente worden geplaatst. Dit is wettelijk mogelijk en is zeer eenvoudig. Het zorgt ook voor minder werklast voor het personeel, want ze moeten geen documenten meer doorzenden naar geinteresseerde inwoners. Een uitzondering geldt natuurlijk voor alle documenten van de gesloten zitting van de gemeenteraad.

 

Discussie gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 5 maart was er een discussie over inzage in de documenten van de gemeenteraad. Een nieuw systeem stelt gemeenteraadsdocumenten digitaal ter beschikking van gemeenteraadsleden.

Dit leidde even tot onduidelijkheid over hoe de inwoners van onze gemeente documenten kunnen opvragen. Ze hebben immers geen toegang tot het systeem. Uiteraard kan elke burger gewoon documenten blijven opvragen, ook digitaal. Dit is gewoon de toepassing van de wet. Ook Groen vraagt maandelijks documenten op om haar oppositiewerk gedegen te kunnen doen.

 

Eerdere voorstellen

Ons voorstel om de documenten eenvoudigweg op de website te plaatsen komt bovenop eerdere voorstellen die we al deden. Zo vragen we al langer dat het bestuur informeert over de mogelijkheden van burgers om hun mening te geven over het gemeentelijk beleid. Dit kan vandaag immers al via verzoekschriften, gemeentelijke volksraadpleging, voorstellen en vragen aan het gemeentebestuur.

Daarenboven willen we ook een versoepeling van de regels voor inspraak via het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. We vragen bijvoorbeeld spreekrecht voor burgers invoeren op de gemeenteraad. Aan het begin van elke gemeenteraad zou dan een half uur kunnen worden voorzien om burgers aan het woord te laten. Dit gebeurt nu al in enkele gemeenten.

En we stelden ook al voor om op de website een goed overzicht te geven van de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Contact:

Peter Cousaert, peter@groenwaarschoot.be, 0477 70 56 89

Datum agenda: 

woensdag, maart 11, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Gemeenteraadsdocumenten op website

Waarschoot : Jari Rijckaert nieuwe afgevaardigde Jong Groen in jeugdraad

Sinds 2015 is de bijna zeventienjarige Jari Rijckaert de nieuwe vertegenwoordiger voor Jong Groen in de gemeentelijke jeugdraad.

Jari engageert zich op school via Wereldburger, een werkgroepje dat streeft naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Hij wil dit graag doortrekken in Waarschoot. Als toekomstig econoom wil hij zich verdiepen in de duurzame economie.

Hij is sinds kort ook vegetariër. Jari vind je vaak in het skatepark of in de bibliotheek.

Datum agenda: 

woensdag, maart 11, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Jari Rijckaert nieuwe afgevaardigde Jong Groen in jeugdraad

Waarschoot : Voorzitter Groen Waarschoot in nationaal partijbestuur Groen

Anderhalve week nadat hij werd verkozen als voorzitter van Groen Meetjesland, vaardigen de Groen-leden van Oost-Vlaanderen Peter Cousaert af naar het nationaal partijbestuur van Groen. Het partijbestuur komt wekelijks samen op maandag om de politieke lijn van de partij te bepalen. Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de partij.

“Mijn engagement voor de partij is de voorbije vier jaar stevig gegroeid. Binnen het nationaal partijbestuur kan ik dit vijf jaar verder zetten. Dat maakt me ontzettend blij”, zegt Peter Cousaert. “Ik zal me meer dan ooit mee verantwoordelijk voelen voor de partijlijn.”

Onze partij groeit. Sinds oktober kwamen er al 850 leden bij. “Alle 850 hebben ze gelijk,” zegt Peter Cousaert breedlachend. “We zijn de enige partij die de koppeling maakt tussen milieuthema’s en sociale thema’s. Dat maakt ons uniek. Daarenboven voeren we constructieve oppositie op Europees, Vlaams en federaal niveau. Denk maar aan de alternatieve begrotingen die onze partij neerlegde. We bewijzen keer op keer dat het wel anders kan.”

Op nationaal niveau was Cousaert tot nu lid van de Politieke Raad. Dit is het orgaan dat de langetermijnstrategie van de partij uittekent. Dit is het parlement van de partij. Dit mandaat eindigt met onmiddelijke ingang.

Datum agenda: 

maandag, januari 19, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Voorzitter Groen Waarschoot in nationaal partijbestuur Groen

Waarschoot : Peter Cousaert nieuwe voorzitter Groen Meetjesland. Liesbeth Van der Gucht secretaris

Op woensdag 7 januari verkozen de Meetjeslandse leden van Groen Peter Cousaert unaniem als nieuwe voorzitter van Groen Meetjesland. “Ik ben heel blij en dankbaar voor het vertrouwen dat ik kreeg van de leden om samen met Liesbeth Van der Gucht (Zomer… Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Peter Cousaert nieuwe voorzitter Groen Meetjesland. Liesbeth Van der Gucht secretaris

Waarschoot : Kwetsbare mensen slachtoffer verkavelingsbeleid gemeentebestuur

Dat de ‘goesting’ bij CD&V en Open VLD om te verkavelen groot is, wisten we al. “Dat nu ook maatschappelijk kwetsbare mensen moeten opkrassen om een bouwproject te realiseren, is onverdedigbaar”, zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot.

Onlangs bracht OCMW-voorzitter Christine Claeys een budgetwijziging voor het OCMW op de gemeenteraad. Het OCMW zou vier van haar woningen verkopen. De woningen zouden immers niet meer bewoonbaar zijn. Een plaatsbezoek aan één van de woningen leert anders. Zo werd bij één woning drie jaar geleden nog de elektriciteit vernieuwd.

De persoon die één van de woningen bewoont wist tot een maand geleden nauwelijks waar hij aan toe was. Na er jaren te hebben gewoond kreeg hij in mei 2014 een contract van 1 jaar onder zijn neus geschoven. Hij werd wel nog ingeschreven in een sociaal verhuurkantoor. Hij heeft dit allemaal getekend zonder zeer goed te weten waar hij voor stond. Hij had ook weinig keuze. Als hij al een andere woning vindt, ziet het ernaar uit dat de hoogte van zijn huishuur binnenkort verdubbelt.

Dat twee woningen naast de fel gecontesteerde verkaveling in Stuiver liggen, is geen toeval. 58 buurtbewoners tekenden al protest aan tegen deze verkaveling. We vermoeden dat er afspraken gemaakt zijn tussen de bouwpromotor en het bestuur. Deze twee woningen slopen kan het project van de bouwpromotor alleen maar groter maken en is wellicht goed voor drie tot vier bijkomende nieuwbouwwoningen. Zoals we reeds eerder zeiden: “De bouwpromotoren lijken steeds aan het langste eind te trekken.”

Datum agenda: 

donderdag, januari 1, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Kwetsbare mensen slachtoffer verkavelingsbeleid gemeentebestuur

Waarschoot : Stuiver: de macht van de bouwpromotoren?

We verwezen in onze Groenkrant editie lente 2014 al naar de vele verkavelingen onder het huidige bestuur. Aan de plannen in Stuiver merken we dat Open VLD en CD&V de bescherming van de open ruimte niet hoog in het vaandel draagt. De buurt krijgt verkeersoverlast cadeau. De bouwpromotoren lijken altijd aan het langste eind te trekken.

 

Onze gemeente lijkt steeds meer op een kleine stad en doet afstand van ‘den buiten’. Overal wordt zowat gebouwd in Waarschoot. Na de Stuiver staan nog tal van nieuwe verkavelingen op het programma.

 

Geen gevolg aan klachten

Maar liefst 58 buurtbewoners dienden samen een bezwaarschrift in tegen de plannen om tien bijkomende woningen te voorzien waar tot vandaag slechts één villa stond. Ondanks de verzuchtingen van de buurt vond de meerderheid een debat in de gemeenteraadszitting niet nodig.

Het landelijk karakter van Stuiver dat verloren gaat en de groeiende verkeersdrukte zijn de twee klachten van de buurtbewoners. Terecht stelt men dat de verkaveling niet overeenstemt met het Waarschootse structuurplan en dat door de plannen lintbebouwing ontstaat.

 

Fractieleider CD&V onthoudt zich

Opvallend is dat Dirk David, de fractieleider van CD&V, zich onthoudt bij de stemming tijdens de gemeenteraad, eveneens een teken aan de wand. Dit project mocht er nooit komen. Zijn onthouding wordt ingegeven door de verkeersdruk die de verkaveling teweeg brengt.

Wie de grond weet liggen, beseft goed dat de op- en afrit niet geschikt is om het verkeer van tien gezinnen op te vangen.

 

Macht bij bouwpromotoren?

Moraal van het verhaal! Men verkavelt er duchtig op los zonder rekening te houden met mobiliteit en het karakter van bepaalde gebieden. De bouwpromotoren krijgen heel weinig in de weg gelegd door het huidige bestuur.

Hoeveel verkavelingen zullen er nog bij komen? We vragen het bestuur duidelijkheid over de manier waarop het met verkavelingsaanvragen omgaat. Welke regels en normen hanteert men om de aanvagen wel of niet goed te keuren?

Datum agenda: 

maandag, januari 5, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Stuiver: de macht van de bouwpromotoren?

Waarschoot : Opklaring nodig in bouwdossier

Een bouwdossier naast het sociaal huis van Waarschoot roept vragen op. Voorafgaand aan de openbare verkoop van het appartementsblok naast het sociaal huis zou de informatie van de gemeentelijke administratie niet altijd even duidelijk zijn geweest. We vragen het bestuur opklaring over dit dossier. Een doorgang voor privédoeleinden op openbaar domein, kan eigenlijk niet.

Op vraag van Famcoo Invest, de koper van het pand naast het sociaal huis, wordt één van de slagbomen op de oprit van het sociaal huis verplaatst. Daardoor wordt de oprit van het sociaal huis ook een toegang voor hun appartementsblok. Dit kan eigenlijk niet, want openbaar domein stel je niet zomaar open als privéweg. Dat de investeerder instaat voor de kosten van de verplaatsing doet er eigenlijk niet echt toe.

Verschillende potentiële kopers gingen voorafgaand aan de openbare verkoop bij de gemeentelijke administratie na aan welke stedenbouwkundige voorschriften men diende voldoen. Sommige kopers kregen te horen dat van het verplaatsen van de slagbomen geen sprake kon zijn. Enkelen van hen haakten dan ook af voor de verkoop.

Private parking

Bij elk appartement dat in Waarschoot wordt gebouwd is een private parking een vereiste. De bouwheer is hier zelf voor verantwoordelijk. Meestal geven bouwheren één appartement op om onder het appartement doorgang naar de parking te verschaffen. Famcoo Invest kocht uiteindelijk het pand.

Enkele maanden later besliste het schepencollege dat de afrit van het sociaal huis mag gebruikt worden voor privédoeleinden, mits de koper instaat voor de kosten voor het verplaatsen van de slagboom om de doorgang vrij te maken.

De beslissing van het schepencollege roept heel wat vragen op. Groen Waarschoot vraagt het gemeentelijk bestuur in volle openheid om alle genomen stappen weer te geven. Dit is een gevoelig dossier waarin het vrijgeven van alle details voor opheldering kan zorgen. Intussen stelden we een reeks vragen aan het bestuur om duidelijkheid te scheppen.

Datum agenda: 

donderdag, januari 1, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Opklaring nodig in bouwdossier

Waarschoot : Groenkrant Herfst 2014

In onze Groenkrant editie herfst 2014 publiceerden we 3 hoofdartikels. Hieronder lees je de inleidingen. Verder lezen kan via de digitale versie van onze krant.

OPKLARING IN BOUWDOSSIER NODIG

Een bouwdossier naast het sociaal huis van Waarschoot roept vragen op. Voorafgaand aan de openbare verkoop van het appartementsblok naast het sociaal huis zou de informatie van de gemeentelijke administratie niet altijd even duidelijk zijn geweest. We vragen het bestuur opklaring over dit dossier. Een doorgang voor privédoeleinden op openbaar domein, kan eigenlijk niet.

STUIVER: DE MACHT VAN DE BOUWPROMOTOREN?

We verwezen in onze vorige Groenkrant al naar de vele verkavelingen onder het huidige bestuur. Aan de plannen in Stuiver merken we dat Open VLD en CD&V de bescherming van de open ruimte niet hoog in het vaandel draagt. De buurt krijgt verkeersoverlast cadeau. De bouwpromotoren lijken altijd aan het langste eind te trekken.

WACHTLIJSTEN VOOR LEEGSTAANDE SOCIALE WONINGEN TE WAARSCHOOT

Terwijl vele mensen wachten op een sociale woonst, staan er maar liefst vijftien sociale woningen leeg. Sommige al meer dan zes jaar. Elke redelijke uitleg is intussen over datum. 

Ook de artikels over de lift in het gemeentehuis en het recyclagepark kan je nalezen in onze Groenkrant.

Reacties of contact: peter.cousaert@groen.be, 0477 70 56 89

Datum agenda: 

zondag, november 30, 2014

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Groenkrant Herfst 2014

Waarschoot : Bestuur gaat in op eis Groen, maar maakt nieuwe bizarre regel

Na verschillende acties van Groen schaft het gemeentebestuur de €1-regel van het recyclagepark af. De toegang tot het recyclagepark wordt dus opnieuw gratis. “Onze acties werkten. Tegelijk voert het bestuur wel een bizarre nieuwe regel in en blijven nog twee andere eisen overeind”, zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot.

Dat mensen niet meer moeten betalen voor hun toegang tot het recyclagepark is een eis die Groen formuleerde. Onze verschillende acties hebben effect gehad. Actie voeren werkt!

Absurd

Het bestuur voert wel meteen een bizarre regel in: ook om gratis fracties binnen te brengen moet men een knoopknipkaart bij hebben. Er wordt niet geknipt, maar gebruikers van het recyclagepark worden toch weer op kosten gejaagd. Zelfs als men niet van plan is ooit een betalende fractie binnen te brengen. “Waarschoot is vandaag absurdistan” zegt Peter Cousaert. Dit willen we op staande voet opnieuw afgeschaft zien.

Nog aanpassingen nodig

Er blijven voor Groen nog twee belangrijke punten over die we geregeld willen zien. We willen een verrekening van de extra inkomsten die de gemeente krijgt in de algemene gemeentebelasting, die vandaag veel te hoog is. Daarnaast vragen we ook sociale correcties. 

peter.cousaert@groen.be, 0477 70 56 89

Datum agenda: 

woensdag, mei 7, 2014

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Bestuur gaat in op eis Groen, maar maakt nieuwe bizarre regel

Waarschoot : Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij

“We onderschrijven de bezwaren van de buurtbewoners van Stuiver en Stoktevijver. Een kwekerij met 85.000 kippen hoort niet thuis in de zone,” zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. “Het college van burgemeester en schepenen heeft de mogelijkheid zelf een bezwaar in te dienen bij de gemeente Zomergem tegen het plan. Dit zou een krachtig signaal zijn.”

 

De kwekerij zou dan wel op Zomergems grondgebied komen, de meeste hinder zal voor de inwoners van Waarschoot zijn. Dit vraagt actie van de gemeente Waarschoot.

 

Bezwaarschrift

Er zijn voldoende elementen die het schepencollege zou moeten doen besluiten om een bezwaar in te dienen. “Deze kwekerij hoort daar niet thuis,” zegt Peter Cousaert, “en het bestuur zou haar burgers moeten helpen hiertegen een vuist te maken.” Ze heeft daartoe de kans via een bezwaarschrift. De Gemeentelijke Milieu- en Natuurraad (Gemina) gaf het bestuur vorige week al hetzelfde advies. 

In het ontwerpbezwaarschrift van actiecomité Lieve-R-Zuiver leest Groen heel veel terechte opmerkingen over de invloed van een kippenkwekerij van die omvang op de omgeving. Het gaat onder meer over geur, visuele en andere vervuiling, een negatieve invloed op fauna en flora van het Leen en toenemend zwaar verkeer.  

 

Motie op gemeenteraad

Daarnaast kan de gemeenteraad van Waarschoot ook een motie indienen tegen de inplanting van het bedrijf. De argumenten van het actiecomité kunnen grotendeels worden overgenomen. Ook daar hopen we op een initiatief van de meerderheid. Indien dit niet gebeurt zal de oppositie een voorstel moeten doen. 

 

Een toekomst voor landbouw

Groen Waarschoot gelooft dat natuur en landbouw hand in hand kunnen gaan. Iedereen moet gezonde en verse producten kunnen kopen en landbouwers moeten daar een eerlijke prijs voor krijgen. Vele landbouwers zijn slachtoffer van een commercieel systeem dat hun winstmarges onder druk zet. Daar moeten andere overheidsniveaus dringend oog voor hebben.

Datum agenda: 

dinsdag, maart 24, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Bestuur Waarschoot moet vuist maken tegen inplanting kippenkwekerij

Waarschoot : Gemeenteraadsdocumenten op website

Basisdemocratie en openheid naar de burger staan centraal in het programma van Groen. Democratie moet meer zijn dan om de zes jaar een bolletje kleuren. Informatie over het beleid is dan cruciaal,” zegt Peter Cousaert, voorzitter van Groen Waarschoot. “Dit vereist dat alle gemeenteraadsdocumenten ter beschikking worden gesteld via de gemeentelijke website.”

 

Burgers hebben vandaag al heel veel mogelijkheden om het beleid te volgen en te controleren via de toepassing van passieve openbaarheid van bestuur. Groen wil nog een stap verder zetten en wil alle gemeenteraadsdocumenten op de website van onze gemeente. Beleid wordt realistischer en meer gericht op de echte noden van de inwoners als een bestuur de deuren opengooit voor zijn inwoners. “Als het bestuur het meent met burgerparticipatie voert het ons voorstel snel uit.”

Groen wil de openbaarheid van bestuur actiever maken. Enkele dagen voor de gemeenteraad kunnen de documenten op de site van de gemeente worden geplaatst. Dit is wettelijk mogelijk en is zeer eenvoudig. Het zorgt ook voor minder werklast voor het personeel, want ze moeten geen documenten meer doorzenden naar geinteresseerde inwoners. Een uitzondering geldt natuurlijk voor alle documenten van de gesloten zitting van de gemeenteraad.

 

Discussie gemeenteraad

Op de gemeenteraad van 5 maart was er een discussie over inzage in de documenten van de gemeenteraad. Een nieuw systeem stelt gemeenteraadsdocumenten digitaal ter beschikking van gemeenteraadsleden.

Dit leidde even tot onduidelijkheid over hoe de inwoners van onze gemeente documenten kunnen opvragen. Ze hebben immers geen toegang tot het systeem. Uiteraard kan elke burger gewoon documenten blijven opvragen, ook digitaal. Dit is gewoon de toepassing van de wet. Ook Groen vraagt maandelijks documenten op om haar oppositiewerk gedegen te kunnen doen.

 

Eerdere voorstellen

Ons voorstel om de documenten eenvoudigweg op de website te plaatsen komt bovenop eerdere voorstellen die we al deden. Zo vragen we al langer dat het bestuur informeert over de mogelijkheden van burgers om hun mening te geven over het gemeentelijk beleid. Dit kan vandaag immers al via verzoekschriften, gemeentelijke volksraadpleging, voorstellen en vragen aan het gemeentebestuur.

Daarenboven willen we ook een versoepeling van de regels voor inspraak via het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad. We vragen bijvoorbeeld spreekrecht voor burgers invoeren op de gemeenteraad. Aan het begin van elke gemeenteraad zou dan een half uur kunnen worden voorzien om burgers aan het woord te laten. Dit gebeurt nu al in enkele gemeenten.

En we stelden ook al voor om op de website een goed overzicht te geven van de inkomsten en uitgaven van de gemeente.

 

Contact:

Peter Cousaert, peter@groenwaarschoot.be, 0477 70 56 89

Datum agenda: 

woensdag, maart 11, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Gemeenteraadsdocumenten op website

Waarschoot : Jari Rijckaert nieuwe afgevaardigde Jong Groen in jeugdraad

Sinds 2015 is de bijna zeventienjarige Jari Rijckaert de nieuwe vertegenwoordiger voor Jong Groen in de gemeentelijke jeugdraad.

Jari engageert zich op school via Wereldburger, een werkgroepje dat streeft naar duurzaamheid en rechtvaardigheid. Hij wil dit graag doortrekken in Waarschoot. Als toekomstig econoom wil hij zich verdiepen in de duurzame economie.

Hij is sinds kort ook vegetariër. Jari vind je vaak in het skatepark of in de bibliotheek.

Datum agenda: 

woensdag, maart 11, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Jari Rijckaert nieuwe afgevaardigde Jong Groen in jeugdraad

Waarschoot : Voorzitter Groen Waarschoot in nationaal partijbestuur Groen

Anderhalve week nadat hij werd verkozen als voorzitter van Groen Meetjesland, vaardigen de Groen-leden van Oost-Vlaanderen Peter Cousaert af naar het nationaal partijbestuur van Groen. Het partijbestuur komt wekelijks samen op maandag om de politieke lijn van de partij te bepalen. Het bestuur leidt en vertegenwoordigt de partij.

“Mijn engagement voor de partij is de voorbije vier jaar stevig gegroeid. Binnen het nationaal partijbestuur kan ik dit vijf jaar verder zetten. Dat maakt me ontzettend blij”, zegt Peter Cousaert. “Ik zal me meer dan ooit mee verantwoordelijk voelen voor de partijlijn.”

Onze partij groeit. Sinds oktober kwamen er al 850 leden bij. “Alle 850 hebben ze gelijk,” zegt Peter Cousaert breedlachend. “We zijn de enige partij die de koppeling maakt tussen milieuthema’s en sociale thema’s. Dat maakt ons uniek. Daarenboven voeren we constructieve oppositie op Europees, Vlaams en federaal niveau. Denk maar aan de alternatieve begrotingen die onze partij neerlegde. We bewijzen keer op keer dat het wel anders kan.”

Op nationaal niveau was Cousaert tot nu lid van de Politieke Raad. Dit is het orgaan dat de langetermijnstrategie van de partij uittekent. Dit is het parlement van de partij. Dit mandaat eindigt met onmiddelijke ingang.

Datum agenda: 

maandag, januari 19, 2015

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Waarschoot : Voorzitter Groen Waarschoot in nationaal partijbestuur Groen

Het Nieuwsblad : Waarschoot : Twintig banen bedreigd bij textielweverij O.J. Van Maele

Bij de textielweverij O.J. Van Maele in Tielt zijn twintig jobs bedreigd. Dat is het gevolg van een beslissing van de rechtbank van koophandel van Brugge. Die kende namelijk een overnamebod toe aan B&T Textilia uit Waarschoot, ten nadele van de huidige zaakvoerder die een doorstart wou realiseren.

Continue reading

Posted in Archief | Comments Off on Het Nieuwsblad : Waarschoot : Twintig banen bedreigd bij textielweverij O.J. Van Maele

KFAC Waarschoot : Holebi of hetero, maak er geen spel van

Onze club lanceert samen met Voetbalfederatie Vlaanderen, KBVB en Football+ Foundation een regenboogcampagne in het Belgisch amateurvoetbal! Door een wedstrijd te spelen met regenboogveters willen… Continue reading

Posted in Archief | Tagged , , , | Comments Off on KFAC Waarschoot : Holebi of hetero, maak er geen spel van

Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten volwassenen februari 2015

Roman

De andere vrouw
Cohen, Tamar

Het spoor van de Amazones
Fortier, Anne

Outlaws
Cercas, Javier

Overspel
Paulo Coelho

Spannende boeken

Brandhaard
McNab, Andy

Broadchurch
Kelly, … Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten volwassenen februari 2015

Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten jeugd februari 2015

Fiction
groen peuters (1 tot 5 jaar)

De schoenenprinses
Koelinga, Madelon

Heksenbaby
Daniëls, Guy

Fiction groen (6 – 8 jaar)

De ruil van Willem
Ckoe

Mooie beesten
Jongman, Mariken

Pie… Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten jeugd februari 2015

Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten volwassenen februari 2015

Roman

De andere vrouw
Cohen, Tamar

Het spoor van de Amazones
Fortier, Anne

Outlaws
Cercas, Javier

Overspel
Paulo Coelho

Spannende boeken

Brandhaard
McNab, Andy

Broadchurch
Kelly, … Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten volwassenen februari 2015

Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten volwassenen februari 2015

Roman

De andere vrouw
Cohen, Tamar

Het spoor van de Amazones
Fortier, Anne

Outlaws
Cercas, Javier

Overspel
Paulo Coelho

Spannende boeken

Brandhaard
McNab, Andy

Broadchurch
Kelly, … Continue reading

Posted in Archief | Tagged | Comments Off on Blog Bibliotheek Waarschoot : Aanwinsten volwassenen februari 2015