Burgemeester Ann Coopman | Blog : Gemeente mag ledenlijsten opvragen voor controle

Op de laatste gemeenteraad was nogal commotie bij de voorstelling van het cultuurbeleidsplan. Volgens de oppositie kon het niet dat om subsidies te kunnen verkrijgen de actieve ledenlijsten meegestuurd moesten worden.

Toch had dat Nicole De Vos, schepen van cultuur, haar werk goed voorbereid.

Bij wijze van verduidelijking een gelijkaardig initiatief: “In Brugge was onlangs onenigheid ontstaan tussen het stadsbestuur en enkele jeugdwerkinitiatieven. Deze laatste weigerden om een ledenlijst te bezorgen en verwezen daarvoor naar de wet op de privacy. Dat zou betekenen dat de stad haar (eveneens bij wet verplichte) controlerecht op toelagen niet kan uitvoeren.”
VVJ (Vereniging Vlaamse Jeugddiensten) legde deze vraag voor aan de commissie die waakt over de toepassing van de zogenaamde ‘wet tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer’.

Het antwoord op de vraag is duidelijk: een overheid mag ledenlijsten opvragen maar enkel in het kader van de contole van toelagen. Met andere woorden: wanneer het aantal leden (of leiding) een criterium is voor het toekennen van subsidies, mag de overheid deze gegevens opvragen om de rechtmatigheid van de subsidie-aanvraag te beoordelen. In andere gevallen niet. Zo mag eenoverheid niet systematisch en a priori ledengegevens opvragen indien die niet noodzakelijk zijn voor de controle van toelagen. De gegevens die worden opgevraagd mogen evenmin ‘overmatig’ of ‘buitenproportioneel’ zijn, met andere woorden: de overheid mag niet meer gegevens opvragen dan strikt noodzakelijk. Dat betekent: nagaan of het opgegeven aantal leden in de subsidieaanvraag overeenkomt met het werkelijke aantal leden. Het mag ook duidelijk zijn dat deze gegevens in geen enkel geval voor andere doeleinden gebruikt mogen worden. De commissie beveelt aan om ledengegevens niet systematisch bij te houden, maar enkel tijdelijkwanneer een controle dat noodzaakt. Enig ander gebruik zou immers een inbreuk vormen op de privacy.
http://openbaarheid.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=38
http://www.vlaamsparlement.be/Proteus5/showVIVerslag.action?id=618654


Email this post E-mail dit artikel

This entry was posted in Archief and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.