Gemeenteraad 16 december 2010

Aanstaande donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Zoals de traditie voorschrijft, worden op de laatste gemeenteraad van het jaar de budgetten voor het volgende jaar voorgelegd. Spectaculaire dingen vinden we niet terug. De enige nieuwe investering die in 2011 zal gebeuren is de aankoop van de site van de jongensschool, daar is voorlopig 900 000euro voor voorzien. Verder wordt ook de terrasbelasting definitief ingevoerd. Ook de eenmalige AGB (algemene gemeentebelasting) zal voor de achtste maal geïnd worden. Afsluitend zijn er opnieuw meerkosten aan het gemeentehuis, maar dit is zeker geen nieuws meer.

1 Exploitatiebudget 2011 van het O.C.M.W. – aktename
2 Vaststellen van het budget 2011 van de gemeente
3 Vaststellen van de algemene gemeentebelasting voor 2011
4 Vaststellen van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting voor 2011
5 Vaststellen van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor 2011
6 Vaststellen van de toelagen aan de verenigingen voor 2011
7 Vaststellen van de opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten voor het heffingsjaar 2011
8 Vaststellen van de opcentiemen op de door het Vlaamse Gewest geheven heffing ter bestrijding van verkrotting van gebouwen en/of woningen voor het heffingsjaar 2011
9 Afsluiten van een samenwerkingsovereenkomst met de Interlokale Vereniging Wooncentrum Meetjesland voor de opmaak en het beheer van het register van leegstaande gebouwen en woningen
10 Reglement voor het opmaken van een register voor leegstaande gebouwen en woningen – wijziging
11 Vaststellen van het belastingreglement op de terrassen op het openbaar domein
12 Vaststellen van het retributiereglement op de foorinrichtingen
13 Vaststellen van het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein voor 2011-2013
14 Vaststellen van de gemeentelijke saneringsbijdrage voor de rioleringen via de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening – wijziging
15 Politiereglement betreffende de uitbating van het milieupark – wijziging
16 Vaststellen van het prikklokreglement voor het personeel
17 Vaststellen van de statuten van de vriendenkring voor de gemeente Waarschoot
18 Aanvullend pensioenstelsel voor de contractuele personeelsleden
19 Verbouwingswerken aan het gemeentehuis lot 5: elektriciteit – aanpassen raming
20 Renovatie van de stookplaats voor de buitencabines van het sportcentrum – aanpassen raming
21 Omgevingswerken op de jeugdterreinen in de Oostmoer – principebeslissing
* aanstellen van een ontwerper
* aanstellen van een veiligheidscoördinator
22 Ontruiming van niet-geconcedeerde graven op de gemeentelijke begraafplaats
23 Gemeentelijk rooilijnplan Merelstraat – definitieve vaststelling
24 Oprichten van een gemeenteraadscommissie ad hoc: Huishoudelijk reglement van de gemeenteraad
25 Aanduiden van de leden van de commissie ad hoc “Huishoudelijk reglement”
26 Aanduiden van een vertegenwoordiger in de Lokaal Economische Raad (LER)
27 Aanduiden van een vertegenwoordiger van de gemeenteraadscommissie voor klachtenbehandeling
28 Aanstellen van een vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de Raad van Bestuur van de Regionale jeugddienst Meetjesland
29 Aanstellen van een vertegenwoordiger met raadgevende stem voor de raad van bestuur van de projectvereniging “Noord-Zuidwerking LoWaZoNe”
30 Data voor de zittingen van de gemeenteraad voor het 1e semester 2011 – kennisname

31 Inzage verslaggeving gemeentelijke adviesraden en overlegstructure
32 Subsidiereglement inzake inbraakpreventie in particuliere woningen
33 Digitaal e-loket
(Agendapunten 31 t.e.m. 33 op verzoek van de Vlaams Belang-fractie)

34 Mededelingen

Besloten vergadering
35 Verlengen van het stagecontract van een aspirant-brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst
36 Verlengen van het stagecontract van een aspirant-brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst
37 Verlengen van het stagecontract van een aspirant-brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst
38 Verlengen van het stagecontract van een aspirant-brandweerman bij de gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.