Gemeenteraad 3 maart 2011

Komende donderdag is er opnieuw gemeenteraad. Op de agenda valt in de openbare zitting de renovatie van de parochiale zaal op. Tevens wordt twee stukken grond in de Oostmoer geruild ten behoeve van de oprichting van de jeugdlokalen. In de besloten zitting is opnieuw de preventieve schorsing van een gemeentelijke ambtenaar geagendeerd. De preventieve schorsing kan pas ingaan na 4 zittingen van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan pas begin april definitief beslissen of zij de gemeentesecretaris tijdelijk en preventief zal schorsen. Op dinsdag 1 maart vond tevens de informatievergadering over de Dorpskernvernieuwing plaats, meer info vind je binnenkort op deze blog. Hieronder de volledige agenda voor de gemeenteraad van donderdag (inclusief de punten van Open VLD):

Openbare vergadering

1 Vaststellen van de gemeentelijke dotatie 2011 aan de politiezone LoWaZoNe

2 Evaluatie klachtenbehandeling 2010 – kennisname

3 Rapport van de financieel beheerder in toepassing van artikel 165 van het Gemeentedecreet – kennisname

4 Rapport van de financieel beheerder in toepassing van artikel 166 van het Gemeentedecreet – kennisname

5 Afsluiten van een erfpacht met de kerkfabriek Sint Ghislenus Waarschoot voor het aanleggen van een parking

6 Ruil van een perceel grond voor de realisatie van het “RUP Groen-recreatieve as” in de Oostmoer

7 Afsluiten van een huurovereenkomst tussen de gemeente Waarschoot en B&T Textilia ten behoeve van de afdeling gemeentewerken

8 Huur van een digitaal kopieertoestel ten behoeve van de financiële dienst en de dienst personeel en verzekeringen – ontwerp en wijze van gunnen

9 Aankoop van een grasmaaier ten behoeve van de afdeling gemeentewerken, dienst groen en begraafplaatsen – ontwerp en wijze van gunnen

10 Reinigen van rioolkolken 2011-2013 – ontwerp en wijze van gunnen

11 Renovatie van de parochiezaal – principebeslissing

* aanstellen van een architect

* aanstellen van een veiligheidscoördinator

12 Statuten van de Lokaal Economische Raad (LER) Waarschoot – wijziging

13 Vaststellen van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad

14 Vaststellen van het retributiereglement voor de buitenschoolse kinderopvang Domino

15 Rechtspositieregeling voor het personeel – aanpassing

16 Oprichten van een opdrachthoudende vereniging in het kader van de hulpverleningszone Meetjesland – principebeslissing

17 Inzage verslaggeving gemeentelijke adviesraden en overlegstructuren – kennisname

18 Brief van de Vlaamse Land Maatschappij (VLM) aan Comeet zoals aangehaald door de Vlaams Belang-fractie in de mededelingen van de vorige zitting – kennisname

19 Vraag mbt toegelaten snelheid Legevoorde/Arisdonk

20 Vraag over de uitvoering van het Mobiliteitsplan

21 Voorstel tot het plaatsen van een spiegel op het kruispunt Stationsstraat-Oostmoer

22 Vraag tot aanpassen van de fietsenstalling op de Kouterweg/hoek met de Molenstraat

(Agendapunten 19 t.e.m. 22 op verzoek van de Open VLD-fractie)

23 Mededelingen

Besloten vergadering

24 Procedure tot mogelijke preventieve schorsing – verderzetting

This entry was posted in Archief and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.