Gemeenteraad oktober 2010

Komende donderdag 7 oktober is er opnieuw gemeenteraad. Vooreerst zal Isabelle Breusegem de eed afleggen, zij volgt Eef Wauters op die naar Sleidinge verhuist is. Verder staan ook de plannen van de jeugdlokalen geagendeerd. Als Open VLD fractie vragen we nogmaals naar de stand van zaken van de heraanleg van het kruispunt Daasdonk en naar de verkoop van het politiegebouw. Het belooft alvast een boeiende zitting te worden. Hieronder vindt u de volledige agenda:

Openbare vergadering
1 Installatie van een opvolger
– onderzoek geloofsbrieven
– eedaflegging
2 Budget 2011 van het centraal kerkbestuur Zomergem (Sint Maurus) – aktename
3 Budgetwijziging nr. 5 van de gemeente
4 Budgetwijziging nr. 6 van de gemeente
5 Vaststellen van de personeelsformatie – aanvulling
6 Aanstellen van een waarnemend gemeentesecretaris om de gemeentesecretaris bij zijn afwezigheid of verhindering te vervangen
7 Buitengewone onderhoudswerken in Beke, de Kerkstraat en de Zoutweg – bekrachtiging
8 Aanleg van een fietspad tussen de Stuiver en Stoktevijver (Zomergem) – bijkomende werken
9 Restauratie van het monument op de gemeentelijke begraafplaats centrum – principebeslissing
10 Vaststellen van de statuten van de Lokaal Economische Raad (LER) Waarschoot
11 Vaststellen van het jeugdbeleidsplan 2011-2013
12 Oprichten van lokalen voor de jeugdverenigingen lot 1 ruwbouw – ontwerp en wijze van gunnen
13 Oprichten van lokalen voor de jeugdverenigingen lot 2 elektriciteit – ontwerp en wijze van gunnen
14 Oprichten van lokalen voor de jeugdverenigingen lot 3 HVAC en sanitair – ontwerp en wijze van gunnen
15 Vaststellen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost- Vlaanderen (IMEWO)
16 Aanstellen van een vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)
17 Aanstellen van een vertegenwoordiger-plaatsvervanger voor de buitengewone algemene vergadering van de Intercommunale maatschappij voor energievoorziening in West- en Oost-Vlaanderen (IMEWO)

18 Vraag met betrekking tot de herinrichting van het kruispunt Daasdonk
19 Stand van zaken met betrekking tot de verkoop van het gebouw (Politiekantoor) in de Stationsstraat
(Agendapunten 18 en 19 op verzoek van de Open VLD-fractie)

20 Fuifproblematiek: voorstel tot het instellen van een betoelaging van professionele security vanaf het begrotingsjaar 2011
21 Fusie tussen politiezones
22 Periodiek verslag speelpleintoestellen AIB-Vinçotte
(Agendapunten 20 t.e.m. 22 op verzoek van de Vlaams Belang-fractie)

23 Mededelingen

This entry was posted in Archief and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Comments are closed.